Obecné podmínky prodeje

Ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w stosunkach handlowych firmy

HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą

w 20-703 Lublin ul. Cisowa 9

 

Zastosowanie

Niniejsze warunki ogólne odnoszą się do wszystkich ofert, umów i innych porozumień złożonych i zawartych przez HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Zmiany i odstępstwa warunków ogólnych mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą HiTec Film.

§ 1 Oferty, zamówienia, ceny

Oferty firmy HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wiążą strony przez okres 30 dni albo przez inny okres czasu indywidualnie ustalony na piśmie przez strony. Jednak wszystkie składane oferty nie są wiążące i mogą zostać przez HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością odwołane w ciągu 10 dni od dnia potwierdzenia przez drugą stronę. HiTec Film HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością nie będzie z tego tytułu ponosił jakichkolwiek kosztów.

W przypadku złożenia zamówienia bez wcześniejszego wystosowania oferty przez HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, umowa zostanie zawarta po pisemnym potwierdzeniu przez HiTec Film sp. z o.o. w ciągu 48h od otrzymania zamówienia lub rozpoczęcia jego realizacji. Wówczas traktuje się zamówienie jako wiążącą ofertę zakupu.

W razie wystąpienia różnic pomiędzy zamówieniem a potwierdzeniem przez HiTec Film sp. z o.o. wiążące dla stron jest potwierdzenie HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, chyba że Nabywca w terminie 14 dni od potwierdzenia zamówienia zgłosi zastrzeżenia w formie pisemnej.

Cena obejmuje koszty dostawy z magazynu HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością do miejsca wskazanego przez Nabywcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Cena nie obejmuje podatku VAT. HiTec Film sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanych cen lub uzgodnionych stawek w związku ze wzrostem kosztów nabycia surowców, komponentów, a także wzrostu opłat transportowych, celnych, granicznych, bądź innych nawet jeśli taka podwyżka nie była przewidziana. Opłaty pocztowe, wysyłkowe i inne dodatkowe wydatki zostaną doliczone do zamówień o wartości niższej niż 1000 PLN netto.

§2 Anulowanie

W przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy przez Nabywcę lub z powodu zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 1 Nabywca jest zobowiązany do zwrotu kosztów, włączając koszty składowania materiałów, koszty przygotowania i dostawy, jakie poniósł HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z tego tytułu.

HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zastrzega sobie ponadto prawo żądania zapłaty odszkodowania od Nabywcy na zasadach ogólnych.

§3 Dostawa i zakres odpowiedzialności

Terminy dostawy są umowne i mogą ulec przesunięciu zgodnie z wolą stron. HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ma prawo dostarczać towar w partiach, które mogą być fakturowane na podstawie faktur częściowych.

Dostawa odbywa się z magazynu HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Nabywcę z momentem załadowania towaru do danego środka transportu.

Jeżeli w przypadku dostawy partiami Nabywca nie odbierze danej partii w uzgodnionym czasie, HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ma prawo do dostarczenia pozostałej partii towaru i wystawienia faktury w standardowej formie lub do anulowania pozostałej części zamówienia według uznania.

Działania takie nie mają wpływu na prawo do domagania się odszkodowania za powstałą szkodę.

§4 Siła wyższa

Strony oświadczają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, takiej jak katastrofa, zamieszki, powódź, pożar, strajk, wojny, trudności transportowe, przerwy w dostawach energii elektrycznej, jak również innych zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, lecz, które utrudniają pełne lub częściowe wypełnianie zobowiązań wymienionych powyżej i których nie da się uniknąć nawet w przypadku dołożenia maksymalnej staranności.

Siła wyższa uzasadnia opóźnienie w wykonaniu zobowiązania przez HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ma prawo rozwiązać umowę w całości lub w jej niezrealizowanej części. W takiej sytuacji HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Nabywcy.

Jeżeli utrudnienia w wykonaniu umowy spowodowane siłą wyższą trwają dłużej niż 6 miesięcy od daty dostawy, strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w terminie 30 dni w zakresie rozwiązania umowy w całości lub w części.

 §5 Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

HiTec Film sp. z o.o. ma prawo do czasowego wstrzymania wykonania umowy lub prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i bez wcześniejszego upomnienia, w przypadku, gdy Nabywca całkowicie lub w znacznej części nie wywiązuje się z warunków umowy lub nie reguluje należności w ustalonym terminie, jak również w przypadku, gdy ma postawę przypuszczać, że Nabywca nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy. W razie rozwiązania umowy z powodów, o których wyżej mowa należności Nabywcy wobec HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością stają się natychmiast wymagalne.

Postanowienia zawarte w §5 dotyczą także przypadków konfiskaty mienia Nabywcy, ogłoszenia upadłości Nabywcy, odbioru praw Nabywcy, zamknięcia lub likwidacji jego firmy.

 §6 Płatności

Strony ustalają, że zapłata nastąpi w ciągu 14 dni od wystawienia faktury i płatność winna być dokonana w wyznaczonej przez HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością formie. Za datę płatności uznaje się datę wpływu należności na konto HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Potrącenia wzajemnych płatności lub odroczenie płatności dopuszczalne jest po udzieleniu pisemnej zgody przez HiTec Film sp. z o.o. HiTec Film sp. z o.o. ma prawo domagać się zaliczek, gwarancji bankowych lub innych form zabezpieczenia. W razie odmowy przez Nabywcę wymaganych przez HiTec Film sp. z o.o. zabezpieczeń, HiTec Film sp. z o.o. ma prawo do wstrzymania dostaw wobec Nabywcy.

W razie nieuregulowania należności w terminie HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością naliczać będzie ustawowe odsetki za zwłokę w płatności, bez dodatkowego wezwania. Ponadto HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 §7 Zwroty i reklamacje

Zwroty towaru nie będą przyjmowane, chyba że z góry HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wyrazi na to pisemną zgodę. W takim przypadku towar podlega zwrotowi w oryginalnym opakowaniu na koszt Nabywcy.

Reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej z wyjaśnieniem przyczyn zwrotu w terminie
5 dni od momentu, w którym wady powinny zostać wykryte, jednakże nie później niż 30 dni od daty dostarczenia towaru. Zareklamowany towar powinien zostać zwrócony na ryzyko i koszt Nabywcy do magazynu HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w niezmienionej formie, tak by przyczyny, zakres i zasadność reklamacji mogły być zbadane.

Odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności ilości właściwości towaru z zawartą umową obciąża Nabywcę. Jeżeli Nabywca nie złoży reklamacji niezwłocznie lub przynajmniej w terminie 5 dni od daty otrzymania dostawy, ilość i właściwości wymienione w liście przewozowym albo w podobnym dokumencie zostaną uznane za zgodne z zawartą umową.

Nabywca jest odpowiedzialny za sprawdzenie jakości dostarczonego towaru. Wady ujawnione przy otrzymaniu dostawy powinny być natychmiast uwzględnione na liście przewozowym lub na podobnym dokumencie wraz z opisem powodów reklamacji.

Jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona w terminie albo jeżeli dostarczony towar został w całości lub częściowo przetworzony, towar nie zostaje uznany za przyjęty i odpowiedzialność HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością za wady towaru wygasa. Chyba, że wady mogły być wykryte dopiero w trakcie przetwarzania, co jednak nie zwalnia Nabywcy od obowiązku zgłoszenia reklamacji w wymaganym terminie.

Reklamacje dotyczące fakturowania powinny być przedstawione w formie pisemnej i w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia Nabywcy faktury. W przeciwnym razie informacje podane na fakturze zostaną uznane za zgodne z umową.

 §8 Odpowiedzialność

Niestosowanie się do zaleceń dotyczących przeznaczenia i sposobu używania towaru zwalnia HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością całkowicie od odpowiedzialności, również za szkody poniesione przez osoby trzecie. Odpowiedzialność HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wygasa z momentem przetworzenia towaru albo istotnej zmiany sposobu jego wykorzystania. Odpowiedzialność HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest ograniczona do sumy netto wartości podanej na fakturze, HiTec Film sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Nabywcę lub osoby trzecie, jeżeli szkody te są spowodowane w szczególności:

  1. a) błędami w projektach, specyfikacjach i rysunkach Nabywcy;
  2. b) niewłaściwymi materiałami lub częściami udostępnionymi lub wyznaczonymi przez Nabywcę;
  3. c) nieodpowiednim wykonaniem prac przez osoby trzecie działające na rzecz Nabywcy, włączając nieodpowiednie pakowanie i transport;
  4. d) stosowaniem produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  5. e) uszkodzeniem lub utratą wartości wskutek nieodpowiedniego użytkowania dostarczonego towaru.

Partia próbna zatwierdzona przez Nadawcę nie może być podstawą reklamacji.

 §9 Prawo własności

Wszystkie towary dostarczone do Nabywcy pozostają własnością HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością do momentu dokonania zapłaty wszystkich należności za towar, włączając naliczone odsetki, kary i koszty.

Do momentu dokonania całkowitej zapłaty Nabywca nie ma prawa sprzedać towaru lub obciążać go prawami na rzecz osób trzecich.

HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ma prawo żądać zwrotu towaru, jeżeli istnieje uzasadnione ryzyko niewypłacalności lub znacznego opóźnienia płatności.

§10 Prawa autorskie i własność intelektualna

Jeżeli HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością przysługuje prawo autorskie lub jakiekolwiek inne prawo własności intelektualnej danego produktu, prawo autorskie lub prawo własności intelektualnej nie ulega przeniesieniu, nawet w przypadku, gdy Nabywca złoży zamówienie na dostawę tego towaru.

§11 Arbitraż

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się przepisy K.C. spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd w Lublinie.

 

Prezes zarządu

Marcin Miaskowski